Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Έρευνα

Έρευνα

 Συνοπτικός Οδηγός Διαχείρισης Έργων του Ε.Λ.Κ.Ε.

Περιέχει τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) από την υποβολή και την έγκριση της πρότασής του μέχρι την ολοκλήρωση του έργου του, μέσα από μια συνοπτική παρουσίαση των διαδικασιών, των κανόνων και των τυποποιημένων εντύπων που πρέπει να χρησιμοποιήσει. Ο Συνοπτικός Οδηγός δεν υποκαθιστά τον Οδηγό Χρηματοδότησης, του οποίου η έκδοση θα ακολουθήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Συνοπτικός Οδηγός είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.elke.uoa.gr..

Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ.

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Ερευνητικά Ινστιτούτα τμήματος

Συνδεδεμένα Ερευνητικά Κέντρα

Εξωτερική Σύνδεση Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet
Ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 2000. Η ανανέωση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σεπτέμβριο του 2010, αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση και αναγνώριση εκ μέρους της Ε.Ε. προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Έργα

Εξωτερική Σύνδεση Πύλη Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών
Θεματική πύλη πληροφόρησης για την ελληνική πραγματικότητα της εκπαίδευσης και έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες

Εξωτερική Σύνδεση Euro-Mediterranean Observatory

Εξωτερική Σύνδεση Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ερευνητικού Δυναμικού (Π.ΕΝ.Ε.Δ.) - 2003