Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προγράμματα Mεταπτυχιακών Σπουδών

Σε κάθε Τμήμα των Α.Ε.Ι. μπορούν να λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.M.Σ.) που ιδρύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε Ειδική Σύνθεση (Γ.Σ.E.Σ.), την οποία εγκρίνει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου σε ειδική σύνθεση και ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη λειτουργία κάθε Π.Μ.Σ. αρμόδια είναι η αντίστοιχη Συντονιστική Επιτροπή και η Γενική Συνέλευση σε Ειδική Σύνθεση (Γ.Σ.E.Σ.).

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τα ακόλουθα Προγράμματα Mεταπτυχιακών Σπουδών:

Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

- Ειδίκευση: Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών
- Ειδίκευση: Λογιστική
- Ειδίκευση: Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

καθώς και στο Erasmus Mundus Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 

Διδακτορική Διατριβή

Σε επιστημονικές περιοχές που εντάσσονται στα επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος και δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα Π.M.Σ., είναι δυνατή η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με βάση τις ισχύουσες σχετικά διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

Σύνδεση ... περισσότερα για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής